Salam sejahtera. Kuliah pada 3 – 8- 2011( Hari Rabu) merupakan kuliah yang kedua . Kuliah ini telah dibahagikan kepada beberapa sesi. Sesi pertama ialah Quiz , pelajar diekehendaki menjawab beberapa soalan quiz dalam kumpulan, melalui quiz tersebut,kami dapat mengekalkan peringatan terhadap infomasi yang dapat dipelajari dalam sesi kuliah pertama. Sesi kedua pula merupakan sesi kuliah dengan topic Izard’s innate facial expression dan emosi positif. Manakala sesi ketiga merupakan sesi perbentangan dalam kalangan pelajar. Kuliah yang kedua ini tidak berbeza daripada kuliah pertama,ia juga menekankan pada emosi. Dalam teori Izard’s Innate Facial Expression, beliau menyatakan bahawa espresi pada muka adalah reaksi yang innate. Apa itu innate? Definisi innate ialah sesuatu yang dalam perwatakan seseorang semenjak dilahir. Innate merupakan sesuatu yang semulajadi pada setiap orang. Walaupun proses pembelajaran menyumbang effect kepada ekspresi muka,tetapi ia Cuma menyumbang kepada effect yang minor. Terdapat beberapa kajian yang menyokong kepada Izard’sinate facial expression,iaitu ‘born-to –smile’ teori dan ‘Cross-cultural studies’ . Contoh yang dibagi ialah senyuman bayi mengikut ‘ born – to – smile ‘ teori.

Born to smile studies menyatakan bahawa terdapatnya kesejagatan mimik muka semenjak seseorang itu dilahir. Bayi tersebut mempunyai perasaan serta ekspresi marah dan kejutan pada bulan 3 atau 4 bulan. Bayi tersebut mempunyai ekspresi malu dan takut sejak bulan 5 atau 6 dan bayi mempunyai ekspresi muka dengan perasaan memuaskan sejak tahun 1 dan perasaan bersalah pada tahun 2. Saya amat setuju dengan Born to smile studies,iaitu kerana,senyuman bayi adalah sesuatu yang semula jadi. Bayi yang baru dilahir di dunia ini tidak dipengaruhi oleh pengalaman kehiduapan dan senyuman mereka adalah semulajadi dan merupakan sesuatu yang paling benar. Mengikut kajian, bayi mula senyum walaupun masa intrauterine life. Walau bagaimanapun, terdapat teori-teori yang membentang teori born to smile ini,teori yang menbentang teori born to smile menyatakan bahawa bayi senyum bukan semestinya disebabkan perasaan gembira. Teori born to smile ini tidak disetuju oleh literatures of inborn studies.

Cross- cultural teori merupakan teori yang bersamaan dengan teori born to smile. Ia juga dikenali sebagai Ekman’s study. Beliau telah melakukan kajian di negara US, Brazil ,Chile, Argentina dan Japan. Beliau menyokong kesamaan kesejagatan mimik muka dan emosi. Beliau menyatakan bahawa ekspresi dan emosi bukan semata-matanya semulajadi dan memperolehi semenjak dilahir sahaja,is juga dipengaruhi oleh pengalaman dan segi budaya. Ekman juga melakukan kajian di Borneo, New Guinea dan keputusan yang menyatakan bersamaan emosi dan ekspresi serta ia dpengaruji oleh pengalaman hidup dan buday adalah benar dan fakta. Yang berbeza adalah cara emosi iyu dialamni dan dikawal sementara dipengaruhi oleh pengalaman budaya,bukan pada cara emosi itu dizahirkan. Scherer dan Walbott telah melakukan kajian di 37 negara pada tahun 1994. Beliau menyatakan bahawa cross-cultural studies adalah enar dan boleh dipercayai. Paul Ekman juga menyokong kesejagatan mimik muka dengan emosi berasdakan kajian Ekman dan pilowsky & Katsikitis . Mengikut pengaruh budaya, wajah gembira lebih dominan dekenalpasti dari wajah tajut.

Learning dan experience theory mengaji emosi dalam espek biological experience dan learning teori . melalui Biological espek of emosi, proses pembelajaran bermai watak yang penting dalam emosi. Plutchik teori menatakan emosi merupakan ekspresi secara terus berasakan genetik seseorang ,proses pembelajaran pula akan menyumbang kepada perubahan minor kepada emosi. Matsumoto teori pula meyatakan ekspresi muka dan tahap emosi yang asas adalah sama . Izard menyatakan bahawa setiap emosi menyebabkan bayi sensitif kepada situasi,keasdaaan dan ciri-ciri tertentu, emosi tersebut akan mempengaruhi satu sama lain dan menyebabakan kepelbagaian tindakan bayi terhadap sesuatu emosi. Ini dapat dikonklusi sebagai emosi semulajadi semakin berbeza antara individu melalui pengalaman dan proses pembelajaran seseorang. Emosi tertentu dapat dihasilkan oleh activators yang berbeze. Cognitive,iaitu tindaka kepada emosi tertentu adalah berbeza antara individu. Contohnya, sesetengah individu menganggap peperiksaan merupakan sesuatu yang menderita,sesetengah pelajar pula mengaanggap peperiksaan itu merupakan peluang untuk belajar. Situasi ini adalah normal dan kerap berlaku dalam kehidupan harian. Dalam kalangan pelajar perubatan ,sesetangah mereka bersetuju bahawa conference adalah sesuatu yang baik dan dapat meluaskan ilmu pengetahan. Manakal,sesetengah pelajar anggap cpnference adalah sesuatu yang tidak patut dihadir oleh pelajar dan ia tidak banyak menyumbang dalam segi akadmik. Pemikiran terhadap conference tersebut dipengaruhi oleh pengalaman seseorang. Sekiranya seseorang itu menghadiri conference dan mendapati ia berfaedah,dia akan berasa ia berfaedah. Miler’s study dan Albert’s study merupakan learning teori dan bukannya biological teori.

Tajuk yang kedua dalam kuliah ialah emosi positif. Apakah emosi positif? Emosi positif ialah perasaan gembira ,bahagia dan kasih. Kegembiraan merupakan perasaan yang berkaitan dengan perasaan keseronokan,dan perasaan puas hati. Menurut Aristoltle, ‘happiness is successful pursuit of pleasure’. Ia bermaksud kegembiraaan ialah perasaan berjaya yang berkaitan dengam perasaan senag hati. Cross-cultural studies telah menunjukkan bahawa kegembiraan berbeza daripada satu negara ke negara yang lain kerana perbezaan dari segi budaya. Menurut kajian, oarang ynag paling gembira dan berasa puas hati ialah warganegara North merica,Australia dan Europe. Orang yang dapat mengubahsuaikan diri dalam su=ituasi yang berbeza merupakan orang yang paling gembira. Orang yang apat mengubahsuaikan diri dengan situasi berbeza dapat menghadapi masalah dengan senang dan ini dpat menyumbang kepada perasaan kepuasan dan gembira. Kegembiraan mempunyai 2 komponen ,iaitu long term affetive states, short term affective states. Dalam long term affective stage, ia menyatak bahawa emosi adalah sesuatu yang stabil dari semasa ke semasa. Hort term affective states pula menyatakan bahawa emosi dan ekspresi berasakan pengalam kehidupan yang terkini. Sepertinya,mengandung menyebabkan seseorang itu berasa gembira. Dalam additive model pula meyatakan bahawa kegembiraan merupakan pengabungan short term dan long term komponen. Iaitu kegembiraan merupakan sesuatu yang stabil dari semasa ke semasa dan ia akan dipengaruhi oleh pengalaman terkini. Melalui kajian, manjatuhi cintai merupakan pengalaman yang palig mengembirakan. Orang yang berkahwin adalah lebih gembira daripada orang yang tidak mempunyai teman. Faktor yang lain ialahkesihatan,persahabtan ,kerja dan rekreasi. Orang yang memegang kuat kepda agama adalah lebih gembira dan tidak megalami stress kerap. Ini adalah disebabkan oleh orang yang mempunyai pegangan agama mendekati diri dengan Tuhan dan mempunyai perasaan perlindungan dan diterima.

Sebagai konklusi, emosi itu merupakan sesuatu yang subjektif. Ia diperoleh sejak sejak seseorang itu dilahir dan ia dapat diubahsuai mengikut pengalaman dan budaya seseorang mengalami. Selain itu, emosi positif iaitu perasaan gemnira,kasih sayang dan bahagia harus ditanam dalam diri seseorang. Ia berpengaruh oleh segi agama,situasi dan pengalaman seseorang. Kuliah ini telah menbolehkan sayan memahami emosi dan perasaan dari segi yang berlainan supaya saya dapat perhatikan semua ini dalam kehiduapan seharian.

Advertisements