Salam sejahtera. Ini merupakan kali kelima saya menulis jurnal saya. Terima kasih kepada Dr.Azmi kerana sudi membaca jurnal saya. Saya amat menghargai. Kuliah pada 24 Ogos 2011 bertajuk Emosi, Personaliti, dan Tingkahlaku. Pada hari ini, Dr. Azmi tidak mengajar. Dia memberi tugas kepada kami sahaja. Tugas pertama adalah menonton satu video clip yang ditayangkan pada pukul 2 petang hari itu. Selain itu, tugas kedua adalah menjawab soal selidik bagi mengetahui personaliti kami. Tugas yang terakhir ialah membaca bahagian Teori FKP yang terakhir yang menyentuh tentang Psychoanalytic Theory.

Teori Psychoanalytic merujuk kepada takrif dan dinamik pembangunan sahsiah yang menjadi asas dan panduan psikoterapi psychoanalytic dan psychodynamic. Sigmund Freud merupakan orang yang pertama membentangkannya. Teori psychoanalytic telah mengalami perbaikan banyak sejak kerja. Teori Psychoanalytic datang ke puncak penuh sebagai kuasa kritikal dalam ketiga terakhir abad kedua puluh sebagai sebahagian daripada ‘ aliran wacana kritikal selepas tahun 1960-an, dan dalam persatuan di atas semua dengan nama Jacques Lacan. Teori ini dapat didefinisikan sebagai personality development which underlie and guide psychoanalytic and psychodynamic psychotherapy. Teori ini menekankan kepentingan pengalaman dan peristiwa yang berlaku semasa kanak-kanak dalam mempengaruhi kehidupan seseorang pada masa akan datang. Dalam erti kata lain, pengalaman seseorang semasa kecil lagi sanggup mempegaruhi perkembagan mental dan menjejaskan cara pemikirannya semasa dia menjadi dewasa.

Video pertama yang ditayangkan oleh Dr. Azmi bertema perasaan dan pertukaran personaliti seseorang semasa mejejak kaki dari zaman kanak-kanak ke zaman dewasa. . Ia menyampaikan satu mesej bahawa kami haruslah sentiasa berfikiran positif semasa kami menghadapi kesusahan dan dugaan dalam kehidupan seharian kita. Watak dalam video ini mempercayai bahawa’ there will always be a light at the end of tunnel” sejak zaman kanak-kanak. Walaubagaimanapun, dia mendapati kepercayaannya adalah tidak benar selepas dia mejejak ke zaman dewasa. Dalam zaman dewasa, ada banyak masalah, dugaan, dan perasaan keseorangan dan kemurungan yang perlu dihadapi. Namun, dia sentiasa berfikiran positif dan optimistik supaya meneruskan kehidupan sendiri dengan baik lebih baik.

Kemudian video kedua ditayangkan oleh Dr. Video kedua ini membawa mesej tentang ciri-ciri yang ada pada seseorang yang Type A personaliti dan seseorang yang Type B personaliti dalam menjalani kehidupan mereka. Video ini mempamerkan personaliti jenis A ialah orang yang hidupnya selalu dalam kecepatan malah orang yang Type B personaliti selalu tenang. Video ini juga menceritakan tentang komplikasi yang akan ditemui dalam orang yang Type A personaliti seperti penyakit kadiovaskular. Contohnya, sakit jantung.

Seterusnya, Dr.Azmi mengajar dengan cara yang hebat dan luar biasa. Iaitu, beliau mengajar dengan menyuruh kami menjawab satu soal-selidik yang boleh mengenal pasti personaliti seseorang.

Sekarang saya ingin membuat sedikit tentang kuliah dalam lecture note’s. Emosi mempunyai tiga komponen utama. Komponen pertama dikaitkan dengan perasaan yang berbeza subjektif(perasaan) atau menjejaskan. Komponen kedua diiringi oleh badan perubahan ( perubahan Tubuh), kebanyakannya dalam sistem saraf. Komponen ketiga disertai dengan kecenderungan tindakan berbeza ( kecenderungan tindakan), atau kenaikan dalam kebarangkalian tingkah laku tertentu. Manusia berbeza dari segi reaksi emosi walaupun pada peristiwa yang sama. Perbezaan ini ada kaitan dengan personaliti individu. Oleh itu, emosi dan personaliti berguna dari segi membezakan individu. Emosi dan personaliti berperanan dalam menentukan reaksi terhadap affek ( affects).

Personaliti merupakan gabungan ciri-ciri psikologi kita gunakan untuk mengelaskan dan menggambarkan seseorang dari segi ciri-ciri seperti yang tenang, pasif, kuat, agresif, dan lain-lain. Myers-Briggs Type Indicator merupakan instrumen penilaian personaliti yang paling banyak digunakan di dunia. Individu dikelaskan sebagai extroverted atau pendiam( introverted), sensing atau intuitif, thinking atau feeling, dan judging atau perceiving.

Extroverts merupakan seseorang yang pandai bergaul dan tegas malh introverts merupakan seseorang yang tenang dan malu. Seseorang yang jenis sensitif adalah orang yang praktikal dan lebih suka memberi tumpuan kepada perinci malah seseorang yang intuitives merupakan seseorang yang bergantung kepada proses yang tidak sedarkan diri dan melihat gambaran yang lebih besar. Seseorang yang merupakan jenis pemikiran menggunakan akal dan logik untuk menangani masalah manakala seseorang yang jenis perasaan bergantung kepada nilai-nilai emosi dan peribadi. Seseorang yang merupakan jeis judging mahu mengawal dan suka dunia mereka diperintahkan dan berstruktur manakala seseorang yang jenis perceiving merupakan orang yang fleksibel dan spontan.

Terdapat lima aspek dalam The Big-Five Teory, iaitu Extroversion, Agreeableness, Conscientiousness, Emotional Stability, dan Openness to Experience. Extroversion merupakan tahap keselesaan dengan hubungan. Agreeableness merujuk kepada kecenderungan individu untuk menangguhkan kepada orang lain. Conscientiousness merupakan ukuran kebolehpercayaan. Emotional stability merupakan keupayaan seseorang untuk menghadapi tekanan. Openness to Experience merupakan kebolehan menangani pelbagai individu yang menarik dan tertarik denagan sesuatu yang baru. Dr.Azmi menayangkan satu lagu yang bertajuk “ right here waiting for you” semasa beliau bertanya kami apa itu The Big Five Theory.

Dalam kuliah ini, saya juga menjawab soal selidik untuk mengetahui personaliti saya. Selepas soal selidik tersebut, saya mendapati saya merupakan seorang yang mempunyai Type B personaliti. Seterusnya, saya menjawab soal selidik MBTI ( Myers Brigs Personality Test). Personality test ini diciptakan oleh Carl Jung, Katherine C. Briggs, dan Isabel Briggs Myers. Terdapat empat jenis personaliti dalam MBTI ini, iaitu Extraversion(E) dan Introversion(I), Sensing(S) dan Intuition(N), Thinking(T) dan Feeling(F), Judgment(J) dan Perception(P). Oleh itu, Jung mendefinisikan lapan jenis personaliti sebagai ESFP, ESTP, ISTJ,ISFJ, ENFP, ENTP, INFJ, INTJ, ESTJ, ENTJ, ISTP, INTP, ESFJ, ENFJ, INFP, dan ISFP.

Dalam soal selidik MBTI tersebut, saya mendapati saya merupakan seorang yang ISTJ ( Introverted, Sensing, Thinking dan Judgment). Orang dengan ISTJ dianggap seorang yang tenang dan terpelihara. Mereka umunnya lebih suka berinteraksi dengan beberapa orang kawan rapat dan bukannya bulatan luas daripada kenalan, dan mereka tenaga dalam situasi sosial. Selain itu, ISTJs cenderung untuk menjadi lebih konkrit daripada abstrak. Mereka menumpukan perhatian mereka kepada butiran dan bukannya gambaran yang lebih besar, dan pada realiti serta-merta dan bukannya kemungkinan di masa depan. ISTJs juga cenderung kepada nilai kriteria yang objektif di atas kehendak peribadi. Apabila membuat keputusan, mereka secara amnya memberikan lebih berat kepada logik daripada pertimbangan sosial. ISTJs juga cenderung untuk merancang aktiviti-aktiviti mereka dan membuat keputusan awal. Mereka menerbitkan rasa kawalan melalui diramal. ISTJs berkembang maju di organisasi. Mereka terus hidup dan persekitaran mereka dikawal selia dengan baik. Mereka membawa perhatian yang cermat dan teliti terperinci dalam kerja mereka dan tidak akan berhenti sehingga kerja siap. Mereka sering tidak berpuas hati dengan isu-isu yang belum diselesaikan, samam ada dalam kehidupan atau dalam fiksyen. ISTJs setia, logik, tradisionalis yang teratur, wajar, dan sungguh-sungguh. Mereka memperoleh kerjayaan dengan teliti dan dapat dipercayai.

Kesimpulannya, terdapat kaitan yang besar antara emosi dan personaliti.